Booking Dates

Frankston Arts Centre

27-37 Davey Street, Frankston

Frankston Opening Hours

Monday - Sunday 7:00 AM to 1:30 AM

Frankston Parking Rates

0 - 1 Hours $2.00
2 Hours $4.00
3 Hours $6.00
4+ Hours $6.50